Przyjęcie do ŚDS następuje na podstawie decyzji administracyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie.

Osoby ubiegające się o przyjęcie muszą posiadać:

  • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności z jednym z kodów: 01-P, 02-U, 10-N (z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych),
  • zaświadczenie wydane przez lekarza psychiatrę lub neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych,
  • zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach.

Osoby niepełnosprawne korzystające z usług ŚDS muszą rozumieć i reagować na proste komunikaty, a ich zachowanie nie może być agresywne.

ŚDS umożliwia spożycie gorącego posiłku w formie obiadu, za który uczestnik ponosi pełną odpłatność. W przypadku przyznania pomocy w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" płatności za obiady będzie dokonywał ośrodek pomocy społecznej przyznający świadczenie.

Statut oraz Regulamin organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie dostępny jest na stronie www.bip.namyslow.eu.

Copyright © 2015 Środowiskowy Dom Samopomocy w Namysłowie. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.