W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późn. zm.) informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Kolejowa 1, 46-100 Namysłów, tel. 774103513, zwany dalej ŚDS;

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w ŚDS jest Anna Wilczyńska.

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania usług świadczonych przez ŚDS na podstawie art. 6 ust. 1 RODO;

4. Dane wrażliwe przetwarzane są w oparciu o art. 9 ust. 2 lit. a i c RODO;

5. Odbiorcą danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie, a dane są przekazywane w celu realizacji usług świadczonych przez ŚDS, w oparciu i z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych;

6. Dane osobowe są przechowywane przez okres korzystania z usług świadczonych przez ŚDS oraz okres przechowywania w składnicy akt wymagany przepisami o archiwizacji;

7. W związku z przetwarzaniem przez ŚDS danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:

• potwierdzenia przetwarzania danych osobowych;

• dostępu do treści swoich danych;

• informacji o przetwarzanych danych osobowych, określonych w art. 15 ust. 1 RODO;

• sprostowania nieprawidłowych oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

• bycia zapomnianym, w sytuacji gdy przetwarzanie nie wynika z obowiązku prawnego ŚDS;

• ograniczenia przetwarzania danych;

• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w momencie uznania, że przetwarzanie przez ŚDS danych osobowych narusza przepisy określone w RODO;

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonywania czynności związanych ze świadczeniem usług przez ŚDS;

10. Konsekwencją niepodania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości świadczenia usług przez ŚDS.

 

 

  

 

Copyright © 2015 Środowiskowy Dom Samopomocy w Namysłowie. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.